main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα Γούρνες, την 18η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (αριθμός απόφασης 70/2019).

2. Έγκριση απογραφής ισολογισμού έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2018 του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (αριθμός απόφασης 89/2019).

3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση

αποτελεσμάτων, προσαρτήματος μετά της εκθέσεως του ΔΣ επ’ αυτών), για

τη χρήση 1-1-2018 έως 3-12-2018 (αριθμός απόφασης 90/2019).

4. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη

λειτουργικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών, Ι κατανομή έτους 2019.

5. Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για πρόσκληση του

αμέσως επόμενου μειοδότη λόγω έκπτωσης του προσωρινού του έργου

«ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού¨.

6. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού για την εκτέλεση του έργου ανάπλαση

οδού Αγίου Ιωάννη στα Μάλια.

7. Έγκριση ή μη του 9ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο

«βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών».

8. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού για την εκτέλεση του έργου

«ανακατασκευή χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Μαλίων».

9. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού για «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του

Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική

περίοδο 2019-2020».

10. Έγκριση των από 21-10-2019 και 23-10-2019 πρακτικών της επιτροπής

διενέργειας και αξιολόγησης για την υπηρεσία «ανάθεση υπηρεσιών

τεχνικού ασφαλείας».

11. Περί εγκρίσεως ή μη του 3ου Πρακτικού για την προμήθεια «καυσίμων &

λιπαντικών έτους 2019-2020», Ομάδα Γ (Προμήθεια Λιπαντικών).

12. Ακύρωση της αριθμ. 293/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

σχετικά με την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

τετρακίνητων ημιφορτηγών.

13. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «κατασκευή

Ηρώου στις Γωνιές».

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών

που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου «ανάπλαση των οδών

Μίνωος και 25ης Μαρτίου στο Λιμάνι Χερσονήσου».

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών για το έργο

«κατασκευή τοιχίου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στην ΤΚ

Κεράς».

16. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «κατασκευή

τοιχίου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στην ΤΚ Κεράς».

17. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του

έργου «ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Ανισσαρά».

18. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση και

σύνταξη όρων, για την «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης

αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2019- 2020».

19. Περί διόρθωσης-διαγραφής εγγραφών στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους

Δημοτικών τελών, Δημοτικού Φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και

Προστίμων αυτών του Δήμου Χερσονήσου – ΒΙΒΑ ΑΕΞΤΕΕ

(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΙΑ ΒΑΥ).

20. Περί διόρθωσης-διαγραφής εγγραφών στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους

Δημοτικών τελών, Δημοτικού Φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και

Προστίμων αυτών του Δήμου Χερσονήσου – ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : GOUVES SEA ΚΑΙ GOUVES

MARE).

21. Περί διόρθωσης-διαγραφής εγγραφών στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους

Δημοτικών τελών, Δημοτικού Φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και

Προστίμων αυτών του Δήμου Χερσονήσου – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι

ΞΤΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ.

22. Εξέταση αιτήματος του Μαρκάκη - Τρυπάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ για

υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.

23. Εξέταση αιτήματος εταιρείας MANDE TRYP AE, για υπαγωγή στη ρύθμιση

του Ν. 4611/2019.

24. Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

25. Άσκηση ή μη έφεσης κατά των κληρονόμων του Δημητρίου Μορφουλάκη

και της αριθμ. 1249/2019 απόφασης του Α΄ Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

26. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 764/2019 οριστικής απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η

αριθμ. κατ. Γ.Α 2465/ΑνΜ/195/2018 ανακοπή του ΔΧ κατά της αριθμ.

436/405/2018 διαταγής πληρωμής του Μον.Πρωτ.Ηρ., εκδοθείσης επί

αίτησης του Βαμβουκάκη Ελευθερίου.

27. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή

αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης (αριθμ. πρωτ. 2375/08.02.2017 και

3902/01.03.2019 αιτήσεις των κ. Μαρίας Μουντράκη του Κων/νου, Μαρίας

Μουντράκη του Βασιλείου, Δημητρίου Μουντράκη και Βελισάριου Μουντράκη).

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου