main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό

Κατάστημα Γούρνες, την 17η

του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 11η Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

2. Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

3. Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια τροφίμων, φρούτων, λαχανικών,

κρεάτων άρτου για τα έτη 2019 – 2020 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης.

4. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού προστασίας λουτρικών

εγκαταστάσεων.

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨συντήρηση

περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Λ. Χερσονήσου¨.

6. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Ε του έργου ¨ασφαλτοστρώσεις οδών

Δήμου 2017

7. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του

έργου κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των

δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος

Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες – Ανάληψη – Λιμένα Χερσονήσου¨.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ασφαλτοστρώσεις

οδών Δήμου 2017.

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ¨μονώσεις κτιρίων ΔΕ

Επισκοπής¨.

10.Περί εξέταση αιτήματος της MANDE TRYP ΑΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση.

11.Περί εξέταση αιτήματος της ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΑΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση.

12.Περί εξέταση αιτήματος Χατζάκη Αργυρής για υπαγωγή στη ρύθμιση.

13.Διόρθωση εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων

λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – Βελγάκης Μιχαήλ.

14.Διόρθωση εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων

λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – Λύτσικας Δημήτριος.

15.Διόρθωση εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών διαμονής

παρεπιδημούντων του Δήμου Χερσονήσου – Πατεράκης Στυλιανός.

16.Διόρθωση εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών διαμονής

παρεπιδημούντων του Δήμου Χερσονήσου – Κτιστάκης Μύρων.

17.Διόρθωση εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων

λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – Σχοιναράκης Γεώργιος.

18.Ανάκληση της αριθμ. 135/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Νοικοκυράκη Ειρήνη.

19.Ανάκληση της αριθμ. 140/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Σφακιανάκη Αναστασία.

20.Ανάκληση της αριθμ. 138/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Κουρμουλάκη Δημητρίου.

21.Ανάκληση της αριθμ. 141/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου Τζαγάκη

Μιχαήλ.

22.Ανάκληση της αριθμ. 133/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Κουρλετάκη Μαρία – Ελένη.

23.Ανάκληση της αριθμ. 132/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Γκιζοπούλου Μαρία – Φιλομήλα.

24.Ανάκληση της αριθμ. 139/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Τζομπανάκη Εμμανουήλ.

25.Ανάκληση της αριθμ. 131/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου Ζουρίδη

Εμμανουήλ.

26.Ανάκληση της αριθμ. 124/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού υπολόγου

Αλεξανδρή Αθανασία.

27.Περί έγκρισης της αριθμ. ΕΦ227/4-12-2019 έφεσης κατά της Α2086/(12-9-

2018) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου