main img main img main img main img main img main img main img main img

Η Δια Βίου Μάθηση στο επίκεντρο της πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου

Χερσόνησος, 5 Νοεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Δια Βίου Μάθηση στο επίκεντρο της πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στον Δήμο Χερσονήσου κατόπιν της 255/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 15/05/2012 ενώ ακολούθησε έως σήμερα η υπογραφή σχετικών προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.


Στόχος της λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ. στον Δήμο Χερσονήσου είναι η εφαρμογή της τοπικής πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση που συνδέεται με την ανάπτυξη της κοινωνίας, την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη, σε συνάφεια με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3879/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Χερσονήσου 2011-2014.

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χερσονήσου θα λειτουργήσει ως πολυδύναμη δομή με αποκεντρωμένες μονάδες σε όλη την διοικητική του περιφέρεια συνδυάζοντας εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων καθώς επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαγγελματικό προσανατολισμό ενώ η λειτουργία του συνδέεται με το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού του Δήμου Χερσονήσου.


Σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που θα ξεκινήσουν προσεχώς, σημειώνεται ότι, κατά έτος, θα αριθμούν τα τριάντα εκ των οποίων το ποσοστό 75% θα αφορά προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας ενώ το ποσοστό 25% θα αφορά προγράμματα σχεδιασμένα για την κάλυψη στοχευμένων τοπικών αναγκών.


Για την επιλογή και τον σχεδιασμό των τοπικών προγραμμάτων έχει ληφθεί υπόψη το ενδιαφέρον των ξεχωριστών ομάδων του τοπικού πληθυσμού, η γνώμη των τοπικών φορέων, το εκδηλωμένο ενδιαφέρον σε ατομικό επίπεδο, έρευνες, μελέτες και στατιστικά στοιχεία, μέσα από διαδικασία ανίχνευσης αναγκών, δεδομένου ότι στον Δήμο Χερσονήσου απαντούμε διαφοροποιημένες ανάγκες κατάρτισης: στον τουρισμό, στην αγροτική οικονομία, στην κοινωνική οικονομία, στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον, σε δεξιότητες, στην τέχνη και τον πολιτισμό.


Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών σε εθνικό επίπεδο και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιοποιήσει ο Δήμος Χερσονήσου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου είπε: Τα προσδοκώμενα οφέλη που θα προκύψουν από την νέα πολιτική που θέλει τους Δήμους διαχειριστές της άτυπης μάθησης προβλέπεται να είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα κατά την παρούσα συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας. Είναι άλλωστε γεγονός ότι η αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο πρέπει να βασίζεται στη γνώση και στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της κοινωνίας, των φορέων και των ατόμων. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου τοποθετεί τη Δια Βίου Μάθηση, σε κεντρική θέση, ανάμεσα στις πολιτικές του.

copyright © Δήμος Χερσονήσου