main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ (ΒΙΩΣΙΜΗΣ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε την Τετάρτη στις 20/06/2012 στη δημόσια παρουσίαση του Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας με το οποίο δεσμεύεται να πετύχει και να υπερβεί το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020.  Στις 18 Απριλίου 2011, ο Δήμος Χερσονήσου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων» (www.eumayors.eu) που έχει σαν σκοπό την ανάληψη δράσεων σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο κατά της κλιματικής αλλαγής.  Οι προσχωρούσες πόλεις στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» έχουν υπογράψει δέσμευση:

 

 • - Μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020.
 • - Μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020.
 • - Αύξησης της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 20% έως το 2020.

 

Ως έτος αναφοράς, θεωρείται το 1990 ή άλλο κοντινότερο έτος για το οποίο υπάρχουν επαρκή δεδομένα.

 

Στα πλαίσια αυτών των δεσμεύσεων, ο Δήμος Χερσονήσου καταγράφει  στο «Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» την παρούσα κατάσταση στον ενεργειακό τομέα και παρουσιάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό του με γνώμονα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη μείωση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα καθώς και την εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε επίπεδο Δήμου έως το 2020.

 

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια και την επίτευξη των στόχων 20-20-20 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου:

 1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια.
 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος  βάσης το 2010
 3. Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 20-20-20.

 

Οι Διοικητικές Δομές που δημιουργούνται για να συντονίσουν, οργανώσουν και υλοποιήσουν τη σύνταξη και τη μετέπειτα εφαρμογή του ΣΔΑΕ είναι οι εξής:

 

 • Κατευθυντήρια Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου.  Αποτελείται από το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, τον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Διαχείρισης Περιουσίας.  Η Κατευθυντήρια Επιτροπή εκφράζει την πολιτική βούληση του Δήμου για την υλοποίηση των δράσεων, μεριμνά για την επίτευξη των στόχων , διασφαλίζει την συμμετοχή της κοινωνίας και την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων.
 • Ομάδα Εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων».  Η ομάδα εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελείται από στελέχη του Δήμου  που έχουν διατεθεί μερικώς για το σκοπό αυτό  και είναι υπεύθυνα για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ, την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για δράσεις σχετιζόμενες με την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες και τους  συνεργαζόμενους φορείς
 •  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χερσονήσου η οποία είναι υπεύθυνη  για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικών έργων.
 •  Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Χερσονήσου συμπεριλαμβανομένου και του  Ενεργειακού Γραφείου , που μεριμνά για τη εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας  και την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας.
 •  Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Άρδευσης Χερσονήσου & Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων .  Οι δύο φορείς μεριμνούν για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και την εισαγωγή ΑΠΕ στις εγκαταστάσεις τους.
 • Συνεργαζόμενοι φορείς, Σχολεία, Σύλλογοι, Ακαδημαϊκά και  Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εθελοντές   Πολίτες, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, Ομάδα Νεολαίας κ.α.   Στα πλαίσια συνεργασίας με εθελοντές, έχει δημιουργηθεί φόρουμ στην ιστοσελίδα του Δ. Χερσονήσου.  Στα πλαίσια της εμπλοκής σχολείων και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ο Δήμος Χερσονήσου συνεργάζεται με το Γενικό Λύκειο Γουρνών στην εκπόνηση του ερευνητικού project Α’ Λυκείου με τεχνική υποστήριξη στο project «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Junior σε Δράση».   Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και στην επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη των υπαλλήλων  που ανήκουν στην Ομάδα Εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 • Ιδιωτικός Τριτογενής Τομέας (Παροχής Υπηρεσιών, Ξενοδοχεία,  Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα κ.α.).   Στα πλαίσια κινητοποίησης του Ιδιωτικού Τομέα στις δράσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων»,  ο Δήμος Χερσονήσου έχει επικοινωνήσει ήδη τους προγραμματιζόμενους στόχους του  στους κοινωνικούς εταίρους.  Επιπλέον, έχει  ετοιμάσει  Σύμφωνο Συνεργασίας  με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα εμπλακούν ενεργά στην προσπάθεια μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων.
 •  Εθελοντές  Εξειδικευμένοι Επαγγελματίες.  Η ομάδα αυτά, αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σε ενεργειακά θέματα που παρέχουν εθελοντική υποστηρικτική εργασία στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

 

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης έγινε στους εξής τομείς: δημοτικός κτηριακός τομέας, δημοτικός στόλος οχημάτων, δημοτικός φωτισμός, εγκαταστάσεις ύδρευσης / άρδευσης, οικιστικός τομέας, τριτογενής τομέας και μεταφορές.  Η καταγραφή της παρούσας φάσης έγινε με έτος αναφοράς το 2010 και έδειξε ότι η συνολική εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στο Δήμο Χερσονήσου είναι 323.235 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος. 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (2010)

 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΝΟΙ CO2/ έτος 

Δημοτικός κτιριακός τομέας 

1.197 

Δημοτικός στόλος οχημάτων 

800 

Δημοτικός φωτισμός 

3.419 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης/άρδευσης 

10.079 

Οικιστικός τομέας 

88.283 

Τριτογενής τομέας 

212.119 

Μεταφορές 

7.338 

ΣΥΝΟΛΟ 

323.235 

 

Ο σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 περιλαμβάνει παρεμβατικά και επιδεικτικά έργα στους τομείς δημοτικός κτηριακός τομέας, δημοτικός στόλος οχημάτων, δημοτικός φωτισμός, εγκαταστάσεις ύδρευσης / άρδευσης, οικιστικός τομέας, τριτογενής τομέας και μεταφορές.  Η απόλυτη συνολική μείωση που αναμένεται έως το 2020 είναι 83,509 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος δηλαδή 25,83% σε σχέση με την απόλυτη τιμή του έτους βάσης 2010. 

 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΩΣ ΤΟ 2020

 

 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

t CO2 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Δημοτικός Κτιριακός Τομέας 

1.197

316

26,41% 

Εγκαταστάσεις Ύδρευσης/Άρδευσης 

10.079

2520

25,00% 

Δημοτικός Στόλος 

800

162

20,25% 

Δημοτικός Φωτισμός 

3.419

2.495

72,97% 

Οικιστικός Τομέας 

88.283

68.058

22,65% 

Τριτογενής Τομέας 

212.119

Μεταφορές 

7.338

1.468

20,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

351.132

75.019

23,21% 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΠΕ 

8.490 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 

83.509 

25,83 % 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε:

 

«Σήμερα έχουμε ανάγκη ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.  Πρέπει να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες του φαινομένου στο δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, την υγεία και σε άλλους τομείς, ώστε να σχεδιασθεί συγκεκριμένη πολιτική προσαρμογής, ανά τομέα.  Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων προκειμένου να δώσει το καλό παράδειγμα, γιατί αποτελεί το επίπεδο διοίκησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες.  Στο δύσκολο εγχείρημα που έχουμε αναλάβει έχουμε άξιους συνεργάτες τα στελέχη του Δήμου και εθελοντές επιστήμονες της περιοχής, τους οποίους ευχαριστώ για την ουσιαστική συνεισφορά τους.»

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου