main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ Ελλάδα-Κύπρος

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία (Κύπρος) στις 7 και 8 Φεβρουαρίου η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» και με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, στο οποίο ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επίτευξη των στόχων του έργου, που συνθέτουν το «παζλ» σχεδιασμού και διαχείρισης έργων ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια, και συγκεκριμένα: εθνικοί συντονιστικοί φορείς για το σχεδιασμό πολιτικών και την υποστήριξη υλοποίησης έργων (ΥΕΕΒΤ-Κύπρος, ΚΑΠΕ-Ελλάδα), οι Δήμοι που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των έργων (ΑΝΕΛ-εκπρόσωπος τεσσάρων (4) Δήμων της Κύπρου, ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Χερσονήσου - Ελλάδα) και το ΠΤΑΚ-Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης ως Περιφερειακός Φορέας με οριζόντιες δράσεις υποστήριξης και προώθησης μεθοδολογιών και εργαλείων ΕΞΕ σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα.

Στην πρώτη συνάντηση του εταιρικού σχήματος καθορίστηκε το πλάνο εργασιών και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των εταίρων, η ανάλυση των παραδοτέων, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες υλοποίησης του έργου.

 Το Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησαν ο κ. Μιχάλης Τζαγάκης, υπεύθυνος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης, ο οποίος παρουσίασε τα πιλοτικά – επιδεικτικά έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Γυμνάσιο -Λύκειο Μαλίων και στο Δημοτικό - νηπιαγωγείο Επισκοπής, τα οποία αφορούν σε καινοτόμες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και η  κ. Ευτυχία Ανδριανού από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, ως υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, η οποία αναφέρθηκε σε διαχειριστικά θέματα της πράξης, ενώ ενημέρωσε τους εταίρους για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος Χερσονήσου  μέχρι σήμερα.

Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, συνολικού προϋπολογισμού 2.095.877,50 €, είναι η υλοποίηση ώριμων πιλοτικών έργων ΕΞΕ σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια και η ανάπτυξη μίας Κοινής Διασυνοριακής Προσέγγισης για την Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου