main img main img main img main img main img main img main img main img

Ένταξη έργου «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου”

 

 

   Γούρνες: 24.01.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

Ένταξη έργου «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου”


Την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», του άξονα προτεραιότητας 4 του Προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», διεκδίκησε και πέτυχε ο Δήμος Χερσονήσου, προκειμένου να υλοποιήσει την πράξη με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χερσονήσου».

 

Το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χερσονήσου» δεν θα είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά θα αναλύσει συστηματικά και θα αποτυπώσει λεπτομερώς την παρούσα και μελλοντική κατάσταση, μέσω σύγχρονου σχεδιασμού και αξιολόγησης που προτείνεται από την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική ως βέλτιστη, προκειμένου να συμβάλει στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των δημοτών και επισκεπτών παράλληλα και σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί μέρος του στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου και αποσκοπεί να επιλύσει μείζονα θέματα κινητικότητας του αστικού και περιαστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων κινητικότητας, την αλλαγής νοοτροπίας των μετακινούμενων και τον συνδυασμό  των μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτων και Ι.Χ. οχημάτων.

 

Με την αρ. 114.6/2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Χερσονήσου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», στον άξονα προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη αστική κινητικότητα» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 35.000€ με βάση αντικειμενικά κριτήρια που τέθηκαν από το φορέα διαχείρισης της χρηματοδότησης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου, τόνισε τη σημαντικότητα της πράξης στην  βελτίωση των συνθηκών κινητικότητα των δημοτών με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει την αναγκαιότητα αλλαγής της νοοτροπίας των μετακινούμενων, που πρέπει να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μπορέσει να αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα η εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου.

 

Τέλος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του Δήμου, που για  μια ακόμη φορά ανταποκρίθηκαν και ενήργησαν άμεσα, στις απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης, παρά τις ασφυκτικές προθεσμίες που τέθηκαν εν τω μέσω των εορτών των Χριστουγέννων, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση και να εγκριθεί η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός, ότι ο Δήμος Χερσονήσου αποτέλεσε τον ένα από τους επτά Καλλικρατικούς Δήμους που αξιολογήθηκαν επιτυχώς από το φορέα χρηματοδότησης, σε επίπεδο Κρήτης.  Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι ο Δήμος Χερσονήσου θα αποκομίσει στο μέγιστο τα οφέλη που απορρέουν από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού της παρούσας δημοτικής αρχής.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου