main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στη δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου SUMPs UP – στο Μάλμε της Σουηδίας, 27 – 28 Νοεμβρίου 2018

 

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης βιώσιμης κινητικότητας, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στο σύνολο τους να αποτελέσουν την αφόρμηση ενός στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου και αποσκοπεί να επιλύσει μείζονα θέματα κινητικότητας του αστικού και περιαστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγής νοοτροπίας των μετακινούμενων και τον συνδυασμό  των μέσων μεταφοράς.

 

Με γνώμονα τη στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUMPs-Up (Ref. No. 690669 — SUMPs-Up — H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015)    Innovation Pilot Pool - EXPERT GROUP: SUMP Learning Programme 3 (SLP3) – Tools and services for SUMP elaboration and measure selection’ - Ακρωνύμιο: SUMPs UP - Μετάφραση:    CIVITAS SUMPS Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση – Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3 – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων,    το οποίο  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στο έργο συμμετέχουν οκτώ (8) οργανισμοί και επτά (7) πόλεις ως κυρίως εταίροι, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις και τα στελέχη τους να προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο τις χώρες και τις περιοχές όπου η υλοποίηση των  Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις οργανωτικές αρχές και τους φορείς σχεδιασμού να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΣΒΑΚ καθώς και να εκπαιδεύσει το στελεχιακό δυναμικό των δήμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους.

 

Ως μέλος του προγράμματος  εκμάθησης SLP3 ΣΒΑΚ 3: Εργαλεία και υπηρεσίες για την εκπόνηση και την επιλογή μέτρων ΣΒΑΚ (Σεπτέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019), η Ειδική Σύμβουλος, κυρία Θηρεσία Καρπαθιωτάκη, συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση εργασίας στο Malmo, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με τα ΣΒΑΚ στην Ευρώπη, η οποία έλαβε χώρα στο Δημαρχείο. Στο σκέλος αυτό παρουσίασε σειρά σεναρίων και μέτρων για την μεταβολή των συνθηκών μετακίνησης στον αστικό και περιαστικό ιστό του Δήμου όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Adrion 252 SMILE, στο οποίο ο Δήμος  Χερσονήσου είναι βασικός εταίρος.

 

Τα σενάρια και μέτρα που συζητήθηκαν αφορούν σε ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών κοινόχρηστων μετακινήσεων καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης της τροφοδοσία και της στάθμευσης σε όλο το ανάπτυγμα του δήμου με έμφαση στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου